سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
خبرگزاری حوزه 
خبرنگار 
1388/12/11 
1393/09/27 
تهیه خبر بیوت مراجع، انجام مصاحبه  
همکاری 
معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی واحد تبلیغ اینترنتی 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغ اینترنتی  
همکاری 
معاونت تبلیغ استان قم 
مسئول سایت اداره رسانه معاونت تبلیغ استان قم 
1392/12/20 
1393/07/02 
تامیین محتوای سایت 
همکاری 
شورای سیاستگزاری ائمه جمعه 
امام جمعه  
1393/09/27 
ادامه دارد 
امام جمعه شهرتوپ آغاج کردستان 
همکاری 
حوزه علمیه امام صادق(ع) بیجار 
استاد 
1393/10/01 
ادامه دارد 
تدریس  
همکاری 
ستادامربه معروف و نهی از منکر شهر توپ آغاج 
رئیس ستاد امربه معروف و نهی از منکر  
1393/11/01 
ادامه دارد 
اجرایی برنامه ها و .......... 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران شهرستان بیجار 
استاد 
1394/01/31 
ادامه دارد 
تدریس  
تدریس 
پایگاه های بسیج سپاه پاسداران اشتهارد 
مدرس 
 
 
نقدعرفان های نوظهور، 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق(ع) شهرستان بیجار 
مدرس 
1393/11/20 
1394/02/25 
علوم قرآنی 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق (ع) بیجار 
مدرس 
1393/10/01 
1394/03/10 
روش تحقیق 
تدریس 
حسینیه فاطمه الزهرا(س) شهر توپ آغاج 
مدرس 
1394/01/27 
ادامه دارد 
تفسیر 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران شهرستان بیجار 
مدرس 
1394/01/31 
1394/04/25 
روش تحقیق پیشرفته 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران شهرستان بیجار 
مدرس 
1394/01/31 
1394/04/03 
روش نویسندگی 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع بیجار  
استاد 
1394/06/29 
ادامه دارد 
منطق مظفر / یا منطق تعلیمی  
تدریس 
حوزه علمیه فاطمه الزهرا س 
استاد 
1394/06/30 
ادامه دارد 
اصول الفقه مرحوم مظفر جلد 1 و 2 
تدریس 
حوزه علمیه فاطمه الزهرا س شهرستان بیجار  
استاد 
1394/06/30 
ادامه دارد 
عقاید خاص شیعه  
اداری 
شهر توپ آغاج 
رئیس ستادبازسازی عتبات و عالیات شهر توپ آغاج 
1395/12/01 
ادامه دارد 
رئیس ستادبازسازی عتبات و عالیات شهر توپ آغاج  
اداری 
شهرستان بیجار  
مدیر 
1395/06/15 
ادامه دارد 
مدیرحوزه علمیه امام صادق(ع)سطوح 1و2